بوستر فشار هیدرولیکی تزریق روغن 1 به 5
كد :HPI-3500بازديد : ٤٠٩

700Bar to 3500Bar / 10150Psi to 50750Psi

تمامي حقوق براي ابزار مركزي محفوظ است